Π.Ε. 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου
Το ΠΕ1 αφορά στη διαχείριση και στον συντονισμό της Πράξης και των επιμέρους ΠΕ του, καθώς περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη συνεχή επίβλεψη του έργου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τις συναντήσεις των δικαιούχων & τις αναφορές προόδου τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων που έχει αναλάβει ο κάθε ένας.
Π.Ε. 2: Δημοσιότητα και πληροφόρηση
Το ΠΕ2 στοχεύει στην πληροφόρηση και δημοσιότητα της Πράξης και ειδικότερα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση των ομάδων - στόχων της (μόνιμοι κάτοικοι, επισκέπτες, περιβαλλοντικοί φορείς) τόσο για επερχόμενες δράσεις όσο και για τα αποτελέσματα αυτών. Συγκεκριμένα το ΠΕ2 περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: Σχέδιο Δημοσιότητας του έργου σε Ελλάδα & Κύπρο, Δημιουργία ιστοσελίδας & προφίλ στα Social media, Δημιουργία & διανομή ενημερωτικού υλικού, Καταχωρήσεις στον εθνικό & τοπικό τύπο, διοργάνωση 3 infodays (2 στην Ελλάδα/1 στην Κύπρο) με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχος σε θέματα δημοσίων μεταφορών χαμηλών ρύπων.
Π.Ε. 3: Καινοτόμα οχήματα μηδενικών ρύπων
Το ΠΕ3 περιλαμβάνει την προμήθεια 3 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων & 6 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης τους.
Π.Ε. 4: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πράσινης κινητικότητας
Το ΠΕ4 "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πράσινης κινητικότητας" ανήκουν δράσεις όπως η εκπόνηση μελέτης για τη χάραξη των πράσινων διαδρομών και τη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης, την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής που θα παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω ίντερνετ και κινητών τηλεφώνων και την ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεματικής που μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων θα προβάλλονται, πέρα από τον χρόνο άφιξης των ηλεκτρικών λεωφορείων, πληροφορίες που αφορούν σε ιστορικά στοιχεία των σημείων από τα οποία διέρχονται τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.
Στο πλαίσιο του ίδιου ΠΕ θα εκπονηθούν μελέτες για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών λεωφορείων (αστικών συγκοινωνιών) στο Δήμο Χανίων. Αντίστοιχα θα εκπονηθούν μελέτες που αφορούν στην κυκλοφορία του δημοτικού στόλου του Δήμου Αραδίππου & θα γίνει προμήθεια λογισμικού & εξοπλισμού για τηλεματική διοίκηση & δορυφορική εποπτεία του δημοτικού στόλου (Fleet Telematics Solution).
Π.Ε. 5: Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση
Το ΠΕ5, ως τελευταίο πακέτο του έργου, περιλαμβάνει την πιλοτική λειτουργία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και εκπαίδευση οδηγών στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς επίσης και την μελέτη βιωσιμότητας μέσα από την οποία αποτιμάται η συνεισφορά του έργου μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσής του. Στο ίδιο πακέτο εργασίας, ανήκει η δράση εκείνη που αφορά στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της διοργάνωσης μιας τελικής εκδήλωσης του έργου.